College vragen LPF Westland inzake handhavingskwestie Freight Line Honderdland Maasdijk

College vragen LPF Westland inzake handhavingskwestie Freight Line Honderdland Maasdijk

Sinds een half jaar is er een handhavingskwestie ontstaan rondom het pand van en de activiteiten door het bedrijf Freight Line gevestigd op bedrijventerrein Honderdland fase 2 te Maasdijk. Buurtbewoners hebben eerder handhaving gevraagd op vermeende overtreding op basis van licht en geluidsoverlast en de mogelijke strijdigheid met het vastgestelde bestemmingsplan. In het AD-editie Westland van 6 januari jl. heeft de eigenaar van Freight Line een overzicht gegeven van de gebeurtenissen tot nu toe en de kennelijke onwil bij diverse partijen om oplossingsgericht er met elkaar uit te komen. Meerdere fracties zijn ter plaatse geweest zowel bij de bewoners als bij het desbetreffende bedrijf.

Ook onze fractie heeft met diverse partijen gesproken en zijn in de documentatie gedoken die voorhanden is. Daarbij valt vooral op dat de gebiedsontwikkelaar Honderdland Ontwikkel Combinatie (HOC) en adviesbureau Triple al dan niet in samenspraak met de gemeente hier een opmerkelijke rol in spelen. Zo is het bedrijf Freight Line min of meer in een positie geduwd die het voortbestaan van het bedrijf op de tocht kan zetten en enkele honderden arbeidsplaatsen in gevaar brengen. Ook is eerder aangegeven dat er bij de ontwikkeling van het terrein, wat toch al een fors aantal jaren in voorbereiding was, met verschillende uitgangspunten is gewerkt zoals geluidsrapporten, geluidsmetingen, willekeur op gebied van handhaving als het gaat om lichtvervuiling en het desinformeren van o.a. de gemeenteraad. Recent werd er bijvoorbeeld in de commissie bestuur december jl. door de burgemeester aangegeven dat het bedrijf Freight Line niet wilde spreken met de gemeente en een afspraak daarvoor een half uur van te voren zou hebben afgezegd, terwijl in feite achteraf bleek dat de desbetreffende afspraak nota bene vanuit de ambtelijke organisatie was afgezegd.

Met betrekking tot recente geluidsmetingen is verder gebleken dat er op het bedrijventerrein geen rekening is gehouden met het fenomeen van opbouwende geluidsintensiteit als gevolg van meerdere bedrijven achter Freight Line gevestigd, die hun capaciteit aan trailers met koelmotoren fors hebben uitgebreid. Verder is vast komen te staan dat eerdere geluidswerende maatregelen zoals een geluidwal- of muur uit de plannen zijn gehaald, al dan niet op aandringen van de ontwikkelaar en als gevolg van foutief gehanteerde geluidsrapporten.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. In hoeverre is de wijze van handhaving die nu gekozen is door de gemeente in verhouding met de bijzondere omstandigheden van dit bedrijf ten opzichte van de historische feiten in dit dossier?

2. Waarom is er niet eerder overleg geweest met het bedrijf in de bouwfase en ingebruikname over de eisen vanuit het bestemmingsplan zoals nu geformuleerd door de gemeente?

3. Inmiddels zijn er vanaf de ontwikkelfase, vergunningverlening en ingebruikname, verschillende geluidsrapporten gehanteerd. Waarom zijn er wijzigingen geweest omtrent de geluidsnormeringen en mogelijke geluidscontouren?

4. In de ontwerpplannen is sprake geweest van het realiseren van een geluidswerende wal of muur. Uiteindelijk is deze niet gerealiseerd en zelfs uit het bestemmingsplan gelaten. Waarom is dat gebeurd en op wiens initiatief?

5. Het bedrijf Freight Line heeft al maatregelen genomen voor vermindering van geluidsoverlast, maar wordt nu geconfronteerd met het feit dat geluid van achterliggende bedrijven bij metingen door de omgevingsdienst, aan Freight Line worden toegerekend. Waarom wordt er op deze manier gemeten en waarom worden achterliggende bedrijven niet gecontroleerd op geproduceerde geluidsoverlast?

6. Freight Line wordt verweten voor lichtoverlast te zorgen waarop de gemeente meent te moeten handhaven, maar kijkend naar het totale bedrijfsterrein van fase 2 is dit bedrijf niet de enige die gelijksoortig licht gebruikt. Er zijn tevens meerdere bedrijven die gebruik maken van parkeerdekken op het dak waarbij licht essentieel is voor zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van personeel. Echter, alleen Freight Line moet aanpassingen aanbrengen en de rest van het bedrijventerrein kennelijk niet. Waarom wordt er met twee maten gemeten?

7. Tijdens vergunningsverlening en bouw is bekend hoe een gebouw wordt gebouwd en welke omstandigheden van toepassing zijn. Er is bouw-en woningtoezicht en alle details moeten worden gedeeld met de gemeente. Toch is nu de gemeente kennelijk er van     overtuigd dat het pand niet voldoet. Hoe valt dit te verklaren en waarom is daar door de ambtelijke afdeling niet eerder op geacteerd?

8. Freight Line heeft meerdere malen aangegeven mee te willen werken aan oplossingen waarin de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Buiten de handhavingskwestie die nu voorligt, met welke oplossingen denkt de gemeente te kunnen komen om weer naar een bevredigende situatie voor alle partijen te gaan?

9. Buiten het desbetreffende bedrijf heeft een aantal omwonenden ook aangegeven de geluidswal- of muur te wensen. Wat is er vanuit de gemeente nodig om dit te kunnen realiseren?

10. In de commissie bestuur van december jl. beweerde de burgemeester stellig dat een belangrijke afspraak Freight Line op het laatste moment door het bedrijf zou zijn afgezegd. Echter bleek dat op aandringen van de ambtelijke organisatie deze vergadering is gecanceld. Hoe kan het dat de burgemeester op dit vlak de commissie onjuist heeft geïnformeerd en met welke reden is dit gebeurd?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

Peter Voskamp
John Witkamp
Carl Verbeek