Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake voorgenomen verwijdering P-plaatsen Voorstraat Poeldijk

Collegevragen inzake voorgenomen verwijdering P-plaatsen Voorstraat Poeldijk

Collegevragen inzake voorgenomen verwijdering P-plaatsen Voorstraat Poeldijk

Recent heeft de gemeente Westland de plannen “Vergroenen Centra Westland” gepubliceerd. Hierin zijn een aantal locaties geselecteerd, waarin de inrichting van het bestaande groen wordt gewijzigd of locaties worden toegevoegd. Een van die locaties is de reeds aanwezige groenstrook aan de Kerklaan / Verburchlaan in Poeldijk. Direct grenzend aan deze strook zijn een aantal parkeerplaatsen aanwezig, die in de nieuwe indeling zijn verdwenen. Vanwege dit kennelijke voornemen hebben de ondernemers aan dit deel van de Voorstraat terecht aangegeven dat dit onnodig ten koste gaat van de toch al schaarse parkeerruimte in het centrum van Poeldijk. Immers, sinds kort heeft de parochie van RK-kerk aangegeven dat er ook niet meer op hun voorterrein mag worden geparkeerd. Met het mogelijk verdwijnen van de parkeerplaatsen zoals nu geprojecteerd, kunnen klanten de winkels moeilijker bereiken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1 Klopt het dat de gemeente voornemens is de vermelde parkeerplaatsen aan de Voorstraat in Poeldijk te verwijderen ?

2 Is het college bekend met de toegenomen parkeerdruk in dit deel van Poeldijk, mede na sluiting van het wegvallen van de parkeermogelijkheid bij de RK-kerk ?

3 Waarom is er niet met de omringende ondernemers overlegd over het voornemen van het verwijderen van de parkeerplaatsen ?

4 Kan het college toezeggen dat de inrichting van voornoemde locatie zo wordt gerealiseerd dat deze parkeerplaatse gehandhaafd blijven ?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland
John Witkamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu