Nieuws

Home / Nieuws / Fractie stelt collegevragen over collectieve waterzuivering glastuinbouw Westland

Fractie stelt collegevragen over collectieve waterzuivering glastuinbouw Westland

Al een aantal jaren wordt er gesproken over het collectief zuiveren van restwaterstromen van de glastuinbouw. Kwekers moeten het restwater van hun bedrijven eerst ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voordat het kan worden geloosd op het riool. Om indien nodig gewasbeschermingsmiddelen toe te passen moeten bedrijven beschikken over een nul certificaat waarmee aangetoond wordt dat restwaterstromen van gewasbeschermingsmiddelen zijn ontdaan voordat dit water wordt geloosd.

Coöperatie  Glastuinbouw NW heeft met HHRS Delfland een overeenkomst gesloten om over te gaan op centraal zuiveren van de restwaterstromen op de AWZI Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland, hiervoor is de Waterzuiveringscoöperatie Westland opgericht. Op de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie zal de restwaterstroom worden ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Tevens wordt er ook gemeld dat er medicijnresten uit het te zuiveren afvalwater gehaald gaat wordt en het gezuiverde water uiteindelijk weer als gietwater ingezet kan gaan worden.

Binnen en buiten de sector zijn diversen bedrijven sceptisch over de plannen en met name de beoogde toegepaste techniek, de grote investeringen in persleidingen voor restwater maar ook voor de aanvoer van het gietwater, haalbaarheid over het produceren van gietwater, onduidelijkheid over de investeringen en de kosten, het uitsluiten van deelgenoten, het afzien van deelname aan het project door een aantal glastuinbouwdeelgebieden. Een aantal glastuinbouwgebieden heeft de samenwerking al opgezegd omdat er niet gewerkt wordt volgens het kostenmaker – kostendrager principe. Er wordt gemeld dat diversen grote glastuinbouwbedrijven tegen geringe kosten kunnen instappen om benodigde hectares glas aangemeld te krijgen. Een aantal water-technische bedrijven voelt zich ook buitenspel gezet.

In juni is er binnen de commissie EFO al gesproken over de plannen voor centrale zuivering en is er een kostenplaatje getoond. Ook is hierbij gevraagd of de gemeente Westland voor bijna 2 miljoen Euro garant wil staan. Het voorstel voor deze garantie is nog niet op de agenda van de Raad gezet maar uit de berichtgeving van HHRS Delfland van deze week lijkt de garantie al te zijn gegeven.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan het college de laatste stand van zaken geven wat betreft de collectieve zuivering Westland en de betrokkenheid en rol van de gemeente bij dit project?

2. Gezien het bericht van HHRS Delfland is de overeenkomst en convenant door alle partijen ondertekent en heeft de gemeente hier ook haar handtekening onder gezet?

3. Kan het college aangeven of zij met bovengenoemde kritische zaken bekend zijn en of deze ook zijn besproken met de deelnemers in het project?

4. Is er duidelijkheid te geven over het aantal deelnemende partijen (hectare) en klopt het dat er in Westland al deelgebieden zijn uitgestapt vanwege de kostenverdeling en toetreden van grote bedrijven tegen geringe kosten?

5. Zijn er berichten binnen het college bekend dat er zowel glastuinbouwbedrijven als installatiebedrijven zich buitengesloten zien door dit project?

6. Kan het college aangeven of er al vergunningen zijn aangevraagd voor transportleidingen en gemaal? Indien dit niet het geval is wordt de streefdatum van 2021 dan wel gehaald bij dit project?

7. Wethouder Snijders heeft een toezegging gedaan dat dit onderwerp medio oktober terugkomt in een besloten commissie om feedback te geven. Wanneer komt de genoemde garantiestelling op de agenda van de besloten commissie dan wel raad?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Roel Valstar

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu