Nieuws

Home / Nieuws / Inbreng LPF Westland op begroting 2023-2026

Inbreng LPF Westland op begroting 2023-2026

Op 9 november 2022 was er een duidelijke inbreng door fractievoorzitter Dave van Koppen bij de begrotingsraad. Dit college wordt wereldkampioen geld verbranden. Na jarenlange kritiek door met name WV over transparantie en openheid, constateren we tevens dat boel plots potdicht zit.

Lees de onderstaande volledige inbreng:

Voorzitter,

Afgelopen voorjaar waren de verkiezingen, een tijd later kwam er een nieuw college en vandaag bespreken we de eerste begroting van dit nieuwe college. Althans vandaag sturen we de eerste termijn schriftelijk op en welke het college ook schriftelijk zal beantwoorden. Een werkwijze welke we de afgelopen jaren al zo doen.

LPF Westland zal deze begroting behandelen aan de hand van het 10-punten lijstje wat wij voorafgaande aan deze nieuwe collegeperiode mochten indienen. Een lijstje waarvan werd aangegeven deze te zullen betrekken bij de plannen van het college. Een lijstje om oppositie en coalitie nader tot elkaar te brengen.

Ons eerste punt was hierbij; huisvesting en wonen. We hebben hier o.a. als LPF Westland aandacht gevraagd voor de realisatie van meer betaalbare starters- en seniorenwoningen. In de begroting lezen we dan ook dat de gemeente de ambitie heeft om 800 huizen per jaar te gaan realiseren. Dit terwijl dit de afgelopen jaren (incl. de oplevering van grote projecten/woonwijken in de Lier, Poeldijk, Naaldwijk en ‘s-Gravenzande) er een realisatie van 650 huizen per jaar was. Al eerder hebben we in schriftelijke vragen gevraagd of dit realistisch is en of dit allen specifiek betaalbare starters- en seniorenwoningen zijn? En vooral of ze ook wel écht bij de Westlander terecht komt. De tijd zal het uitwijzen, maar als LPF Westland zijn we bang dat de Westlander hier niet veel wijzer van wordt. En ’t is begin van ’t end, als je je eigen buur niet kent!

Het tweede punt wat we indiende gaat hier ook over. De Westlandse identiteit en cultuur. In de diverse raadsvergaderingen is hier de afgelopen periode al veel over gezegd en gesproken. Als LPF Westland vinden wij dat het huidige college helaas op veel vlakken ineens behoorlijk (onnodig) tegen deze Westlandse identiteit en cultuur aan schuurt. Ook hadden we op ons 10-punten lijstje de Naald hier staan. Een grote 100.000+ gemeente hoort een net en volwaardig theater te hebben. Echter lezen we daarvan niets terug in de begroting. Waarom niet?

Als nummer drie de tuinbouw. Het kloppende hart van Westland. Al jarenlang dé motor van onze economie. Als LPF Westland vragen we hier aandacht voor het (extra) inzetten op kennis  en innovatie. Hiervoor ook ruimte bieden op Flora terrein. Maar we blijven ook aandacht vragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op eigen terrein, ABC Westland en Flora gebied. Verdere uitwerkingen hiervan zien we als raad ook graag tegemoet, want ook hier lijkt het bij mooie woorden in de begroting maar zien we nog maar weinig projecten bij de tuinder zelf van de grond komen. En de vraag is dan ook; aan wie ligt? Willen die tuinders dat zelf helemaal niet, of komt het er bij de gemeente niet doorheen?

Dan nummer vier; Ondernemend Westland. In de begroting lezen we mooie termen als een Red-Tape-Operation. Zaken die leuk staan op papier, maar waar de gemiddelde MKB ondernemer hoogstwaarschijnlijk niks van weet en niks aan heeft. In de praktijk zien we anno 2022 echter een BIZ in Naaldwijk dat niet tevreden is over de gang van zaken m.b.t. een winkeltoewijzing in Naaldwijk. Een BIZ en een Oranjecomité dat elkaar de tent uit vecht in Naaldwijk. Een BIZ in ’s-Gravenzande dat volledig tegen de komst van een beeld op het Marktplein is, maar waar het college dan toch ineens weer wél voor kiest? Enz. Enz. Zolang je je als college dus zo tegen de ondernemers blijft opstellen kan je mooie woorden opschrijven als een Red-Tape-Operation, maar heeft het MKB niks aan dit college in de praktijk.

Als vijfde stond de zorg/gezondheid op ons puntenlijstje begin deze periode. We vragen als LPF Westland herhaaldelijk aandacht voor een uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen/-bedden. We willen goede, betaalbare zorg dichtbij huis d.m.v. ook de kleinschalige zorgaanbieders te faciliteren. De wachttijd WMO moet ingekort en we willen méér aandacht voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de begroting lezen we hier weinig van terug. Hoe zit dat precies?

Punt 6; Groen. We kunnen zien dat er meer financiën beschikbaar worden gesteld voor de openbare ruimte. Hier zijn we erg blij mee en het is goed dat dit gebeurt. Wel zijn we benieuwd naar de uitwerking hiervan en hoe we dat als burgers van Westland ook daadwerkelijk terug kunnen gaan zien? Maar ook, hoe de Westlandse bevolking mee wordt genomen in dit verhaal? In ieder geval blijken onze eerdere moties; Beter Groen 1.0, 2.0, 3.0 en 4.0 nut te hebben gehad!

Een punt van zorg blijft bij punt 7 van de lijst van LPF Westland; milieu, duurzaamheid en energie. Een meerderheid van de raad heeft zich namelijk al een paar keer nadrukkelijk uitgesproken op dit thema; niemand verplicht van het gas af en stoppen met de voor veel mensen onbetaalbare energietransitie. Dit geluid zien we echter niet terugkomen in de begroting. Wel is er door het college aangegeven dat zij in december komt met een raadsvoorstel op o.a. dit onderwerp. We zijn hier zeer benieuwd naar, ook omdat mogelijke budgetten dat niet meer in deze begroting zitten.

Kijkend naar de organisatie en dienstverlening van de gemeente zien we dat er binnenkort een avond komt waarbij we komen te spreken over het afvalbeleid. Dit is een veel terugkerend thema geweest en we zien in de begroting hier ook zeker een aantal dingen in staan die we die avond met elkaar willen bespreken. Een simpel voorbeeld is dat er in de begroting wordt gesproken, blz 92, we gaan inzetten op ondergrondse inzamelmogelijkheden. Dit terwijl we juist weer alles in één bak gaan gooien? Dus worden het dan puur ondergrondse grijze restafvalbakken?

Als negende punt was het onderwijs. Ook in deze begroting zijn er posten opgenomen voor de Islamitische school. Als LPF Westland blijven we (fel) tegenstander van de komst/realisatie hiervan. We zijn en blijven van mening dat Openbaar Onderwijs leidend zal moeten zijn en zullen hier middels een motie wellicht zo nog op terugkomen. Ook horen we graag hoe het staat met de ontwikkeling van een Westlands Vakcollege.

Sport was ons tiende punt op het puntenlijstje en we zijn blij dat er werk gemaakt gaat worden van het sportpark in de Lier. Westland, en met name ook de Lier, is een gebeid waar de sportdeelname heel hoog is. Als gemeente moet je dit faciliteren en we zijn dan ook blij dat hiervoor geld is opgenomen in de begroting. We kijken uit naar de plannen en blijven ook kritisch kijken naar de andere kernen in Westland.

Kort en goed; hierbij leveren we onze eerste termijn op de begrotingsbehandeling 2023-2027. We danken alle ambtenaren en medewerkers van de gemeente/griffie en zijn benieuwd naar de reactie van het college. In tweede termijn zullen we een reactie geven op moties/amendementen van andere partijen en uiteraard op de beantwoording van het college.

Als LPF Westland proberen we in ieder geval constructief mee te blijven denken over ons prachtige Westland met zijn eigen identiteit en cultuur en dat mogen we zeker niet verloren laten gaan.

Tweede termijn, na reacties van het college van B&W:

Voorzitter,

Waar moet ik beginnen? Ik ben flabbergasted.
Ik had afgelopen woensdag mijn eerste termijn voor deze begrotingsbehandeling ingediend.
Vrijdag konden we moties aankondigen, maandag tekstueel aanleveren en ook maandag kregen we een eerste reactie van het college. Vandaag behandelen we dan de begroting 2023-2026, maar wat behandelen we eigenlijk… En wat is dit dan eigenlijk voor een poppenkast?

Nog geen 24-uur geleden krijgen we te horen dat er ineens allermaal andere (extra) plannen zijn voor Westland. Krijgen we zelfs te horen dat deze plannen effect hebben op de begroting, de begroting die we nota bene nu behandelen? Een begroting die dus NIET klopt… Dus wat gaan we dan nu behandelen? Het is echt heel bijzonder. Het college heeft dus afgelopen weekend beantwoording van vragen gegeven, het college heeft een reactie eerste termijn gegeven, terwijl ze heel bewust wisten dat er 48 uur later er een andere werkelijkheid zou komen!? Hoe noem je dat? Misleiding?

In de brieven die wij gisteren hebben gekregen staat ook dat er al vanaf mei’22 over gesproken wordt, precies ook de periode dat dit nieuwe college is aangetreden. En AL die tijd voorzitter en dat vind ik écht héél kwalijk van een partij die eerst 10 jaar roept dat er achterkamertjes zijn en dat nu alles maar transparant moet gaan, is er nooit in een seniorenconvent over gesproken dat hieraan gewerkt werd, er is nóóit over gesproken dat men in gesprek was met de provincie hierover. Er is dus vanaf het begin af aan BEWUST de kaken op elkaar gehouden, tot het moment dat men had getekend met de provincie. En dat allemaal ineens naar buiten gebracht 24 uur voor het behandelen van de begroting, terwijl hetgeen allemaal kenbaar is gemaakt ook (grote) gevolgen kan hebben voor die begroting. En dan ook direct een groot persbericht eruit vanuit de gemeente om zichzelf alvast schouderklopjes te geven! Wow… wat een timing…. Wat een werkwijze… nogmaals ik, de fractie van LPF Westland, ben flabbergasted!

Dan misschien toch maar even terug naar hetgeen ik had voorbereid. De tweede termijn voor de behandeling van een begroting, wat eigenlijk niet meer de juiste begroting is, maar waar nooit eerder over gecommuniceerd is.

Voorzitter, afgelopen voorjaar waren de verkiezingen, een tijd later kwam er een nieuw college en vandaag bespreken we de eerste begroting van dit nieuwe college. En laat ik beginnen, nadat ik zojuist mijn verbaasdheid heb uitgesproken… om nu een compliment te maken voorzitter.

Een compliment aan twee van de drie coalitiepartijen; Westland Verstandig en Gemeente Belang Westland. Twee nieuwe partijen in het college. Want hoe knap is het dat zij als twee oppositiepartijen toen al zo’n voortschrijdend inzicht hadden en met de verkiezingen de slogans al klaar hadden voor deze begroting. Westland Verstandig kondigde het in het voorjaar al aan; er komt een kanteling! En die zie ik ook voorzitter als ik naar de begroting kijk. Helaas wel een kanteling naar beneden, maar er is een kanteling! En ook Gemeente Belang moet ik met terugwerkende kracht complimenteren met hun slogan, want ook die klopt helemaal bij deze begroting; Het kan beter (althans; dat hoop ik, dat zij dat kunnen… maar daar heb ik alle vertrouwen in) en het moet beter! Maar tot zo ver de complimenten….

Voorzitter, ik zal deze begroting behandelen aan de hand van het 10-puntenlijstje wat wij in het begin van deze nieuwe collegeperiode mochten indienen. We mochten meepraten… we mochten punten aanleveren… en we zouden het samen gaan doen!
Aan de hand van deze 10-punten heb ik de afgelopen week ook in eerste termijn geschreven en ik zal hier verder op ingaan. Ook zal ik kijken naar wat ik tijdens de vorige begroting, vorig jaar, heb aangegeven én de opmerkingen die ik tijdens de VJN van dit jaar heb aangegeven als aandachtspunt voor deze begroting en hetgeen hier is mee gebeurd. En voor de kijkers thuis alvast.. u mag 3x raden!

Allereerst voorzitter, we gingen het dus radicaal anders doen deze bestuursperiode; er zou worden geluisterd naar de oppositie en dingen worden gegund, er zou geen wij-zij gecreëerd worden en we zouden 365 dagen mooi weer krijgen. (oké, dat laatste is niet helemaal zo letterlijk genoemd, maar was wel een beetje de positieve sfeer die er geprobeerd werd te etaleren en dus loop ik nu al bijna het hele jaar in een korte broek en op slippers)

Overigens wel opmerkelijk was hierbij om te zien dat toen collega Hofland van D66 vroeg naar de achterliggende stukken die daarna gebruikt zouden worden bij het vormen van dit nieuwe college deze NIET werden gedeeld. En dhr Duijsens die de afgelopen jaren hier altijd grote schande van sprak; (nogmaals) woorden als achterkamertjes, we moeten als criminelen op het gemeentehuis komen om stukken in te zien, niet te doen om zo te werken, etc. etc… het nu af deed,; ja sorry, de ambtenaren vinden het geen goed idee, dus we sturen jullie de stukken niet. Je kan ze inzien bij de griffie… (als cirmineel)!!! Hij, meneer Duijssens… die gaf dat gewoon als antwoord!!! Het kan verkeren. Een mens kan blijkbaar behoorlijk veranderen. Ook na 10 jaar roepen dat alles verkeerd gaat.

Op ons 10-punten lijstje stonden zaken als kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe Naald. In eerste termijn genoemd, geen reactie en ook het woord de Naald komt in de begroting van 239 pagina’s niet voor. Ik weet dat de coalitiepartijen hebben aangegeven niet blij te zijn met visies, maar zonder visies blijf je de stoeptegels van vandaag recht leggen en vergeet je de langdurige en grote projecten op te nemen in de begroting. Je moet een stip aan de horizon hebben om te weten waar je naar toe wilt met Westland. En zo staan er meer grote Westlandse vraagstukken op ons 10-punten lijstje die we mochten indienen om mee te praten, maar helaas veelal zonder dat deze terugkomen in de begroting.

Naja misschien hebben we dan meer succes met wat we vorig jaar in de begroting en afgelopen zomer met de VJN hebben aangegeven en/of waar we aandacht voor hebben gevraagd.
– Begraafplaatsen. Beheer en creatieve oplossingen met mogelijke vrijwilligers enz.
Hierop is het antwoord van het college dat er nog aan actualisatieverordening begraafplaatsen komt. Kan ik nu dus nog helemaal niks mee… wordt vervolgd.
– Wachtlijsten WMO. Al jaren aandacht voor gevraagd, maar nog steeds niet op orde. Ook deze wethouder geeft aan; ja, klopt… ze zijn te lang. Komt hier en hier en hier door…
Hartstikke leuk, maar had al opgelost moeten zijn. We steunen dan ook graag de motie van GBW op dit onderwerp.
– De fruitmuur! Jaja… Tijdens de jaarrekening en actualisatie al aangegeven dat er 250.000 (dus 249.000) te veel was uitgegeven, maar dat bleek dat dit slechts om muur 1 ging. Nu blijkt het volgende stukje, muurtje deel 2, óók weer een som geld te kosten, maar nog niet bekend was hoeveel dit geintje nou weer zou kosten. In de begroting niks te vinden? Gaan we dus niet meer doen?
– Ambachtsweg?! Dat is opeens opvallend stil? Ook hiervoor aandacht gevraagd tijdens de behandeling van de actualisatie en jaarrekening (VJN) en altijd met het idee dat plannen en financiën dan worden meegenomen en uitgewerkt richting de begroting. In deze begroting is ook het woordje Ambachtsweg 0x te vinden.

Dus kort en goed… We dienen een lijstje in met 10-punten, komt weinig/niks van terug in de begroting, we geven handvatten tijdens de jaarrekening en mogelijke doorkijkjes voor deze begroting en al deze handvatten zien we niet terug in deze begroting. Bedankt voor de moeite; we doen er niks mee!

Ja, dan wordt het toch lastig SAMENwerken. En ik weet dat we verschillen als alle partijen… en ik weet dat er nu andere partijen in de coalitie zitten die graag wat anders roepen als voorheen.. dus bv. we doen niet meer aan visies. Maar als je die nu niet goed vind; waarom dan niet een voorstel om die visies af te schaffen? Waarom dan geen voorstellen vanuit het college om ze weer af te schaffen, of er toch wél op voortborduren? Overigens.. geen visies klinkt leuk, maar het afgelopen half jaar hebben we ook bijna geen voorstellen gehad vanuit het college en was iedere cie. MO voor 20.30 klaar. Dus iets meer power bij dit college zou wel fijn zijn! 😊

Want wat we nu dus zien is een college van partijen dat JARENLANG keihard heeft zitten roepen dat alles slecht doet, maar aantoonbaar en feitelijk het zelf nu nog erger maakt. Jarenlang roepen dat het wel met minder ambtenaren kon? En nu met meer fte (per 1000 inw) werken dan ooit in de geschiedenis van Westland. Jarenlang achterlopen met de taakstelling statushouders en nu beloven die taakstelling in te halen en zelfs nog meer niet-Westlanders binnen te halen!

Wat dat betreft snap ik dat coalitiepartijen geen vertrouwen hebben in hun eigen college. Het is wel bijzonder, want het college zit er pas net een half jaar, dat wel… maar misschien dan wel beter te begrijpen. En dan is het misschien ook beter te begrijpen dat je een aantal jaar geleden nog 10 a 20 minuten spreektijd had per termijn, je nu komt met een eerste schriftelijke inbreng van 36 (!) kantjes. Als je dat gaat voorlezen ben je al het 3-voudige van de tijd kwijt. En ook komen met 80% van alle moties als coalitiepartijen. Je zou dan denken óf ze hebben geen vertrouwen meer in eigen college (en ambtenaren etc. zie motie 22) óf ze hebben een broddelwerkje van hun CWP gemaakt, waarin ze al die punten van die 35 moties zijn ‘vergeten’. Even geen ‘actieve herinnering’ meer aan.

Voorzitter, ik ga afronden… Kijkend naar de begroting, welke eigenlijk dus als niet meer klopt voordat we hem aannemen, kan ik concluderen dat grote vraagstukken uitblijven. (Naald, Noviteit) Dat we wel moeilijke termen als Red Tape Operation opnemen en ruzie maken met een BIZ in Naaldwijk en ’s Gravenzande. Dat er onnodig onduidelijkheid is en onenigheid tussen markt en horeca, dat we grote participatietrajecten zoals gelopen in Poeldijk voor het Huis vd Buurt gewoon weer in de prullenbak gooien en iets anders gaan doen… Dat oplossing dus uitblijven, maaaar we hebben straks wel een klok in de Heenweg! Het kan allemaal verkeren…

En echt als laatste voorzitter, wil ik alle ambtenaren, collegeleden, collega partijen enz. bedanken voor de totstandkoming van deze begroting (benieuwd naar de eerste actualisatie binnenkort) en laten we met alle Westlanders ons blijven inzetten voor Westland….

Oftewel;  Westlanders voor het Westland!

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu