Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Op deze pagina treft u de inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021 aan van onze fractievoorzitter Dave van der Meer die in de raadsvergadering van 7 november 2017 is ingebracht. In onze inbreng is onze fractie wederom uitermate duidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden voor onze gemeente. Bij deze behandeling hebben wij vier moties ingediend. De moties voor (kwalitatief) Beter Groen en de bekostiging van val-airbags zijn door de raad aangenomen. De moties om vrijstelling van leges voor goede doelen organisaties  uit Westland kreeg helaas geen meerderheid. Helaas sneuvelde ook onze motie over het terughalen van de bevoegdheid bij het college voor de ontwerpbestemmingsplannen, maar op dat punt geven wij niet op en ook bij een volgende gelegenheid zullen wij weer proberen een meerderheid van de raad te overtuigen dat dit voor de burgers beter is.

1e Termijn LPF-Westland bij behandeling Programmabegroting 2018-2021
raadsvergadering 7 november 2017

Voorzitter, sinds 2011 vertolk ik vanaf deze plek de politieke visie op de begroting namens LPF-Westland en voor het eerst in die jaren kan ik het woord richten aan een andere voorzitter en daar ben ik, en vele met mij, blij mee. Niet dat ik wat tegen de persoon van der Tak had maar bestuurlijk gezien had het lang genoeg geduurd. Nog geen vier maanden geleden sprak ik deze woorden uit, en ik citeer

 "De woorden 'bestuurlijke continuïteit' hebben we in 2014 maar al te vaak moeten horen en nu blijkt gewoon dat dit niks meer dan een holle frase was. De door ons genoemde duiventil is inmiddels een feit en begint steeds meer op een politieke Titanic te lijken. Benieuwd wat er straks allemaal omhoog komt borrelen als het schip gezonken is. Eigenbelang van de bestuurders staat boven het belang van Westland en haar inwoners en bedrijven. De geloofwaardigheid van deze raad en haar college, die al onder druk stond, is tot bedenkelijk niveau gezakt en heeft een verfrissende injectie nodig."

Waarschijnlijk heeft de Commissaris van de Koning stiekem de inbreng van LPF-Westland zitten nalezen en kwam toen met uw naam op de proppen nadat burgemeester vd Tak bekend had gemaakt te stoppen met het burgemeesterschap. Het woord injectie betekent niets meer dan een medicament wat ingebracht wordt d.m.v. een spuit. Ik zal aan het eind van mijn inbreng hierop terugkomen omdat zo'n injectie van levensbelang kan zijn...

Dan de begroting die we vandaag behandelen. De laatste van dit college en de laatste van deze bestuursperiode. Zoals gebruikelijk is zo'n laatste begroting de minst uitdagende omdat je politiek gezien niet over je graf wil regeren en de grote keuzes laat aan een nieuwe raad en een nieuw college. Onze inbreng is vandaag dan ook wat korter als gebruikelijk omdat je als politieke partij graag je punten wil verwezenlijken in een nieuw coalitieakkoord. De kiezer zal moeten spreken en wat LPF-Westland betreft komt er na 21 maart een coalitie met daarin de drie lokale partijen, maar nogmaals, eerst is de kiezer aan zet.

Wij zijn dan ook blij met de rol van onze nieuwe griffier die proactief bezig is met opkomst bevorderende maatregelen om zoveel mogelijk mensen naar het stemhokje te krijgen, en in dit geval met de combinatie van het referendum, naar het stemhokje te slepen! Het is in ons aller belang dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Een belang wat we hier ook met z'n allen delen is de buitenruimte en met name het groen en de bomen in Westland. Als LPF-Westland zijn wij geen voorstander van een leefbos, niet realistisch in Westland wel zijn we enthousiast geworden van het bezoek wat Martin van Staalduinen aan onze fractie en zijn visie op het Westlandse groen en nog specifieker de bomen.

Daarom dienen wij vandaag een motie in die de nieuwe gemeenteraad oproept aan de slag te gaan met die visie waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en waarbij we niet plichtmatig op zo goedkoop mogelijke wijze bomen planten maar het op zo'n manier doen dat bomen echt tot wasdom komen en niet iedere 4 jaar vervangen moeten worden. (Motie 1 Beter Groen)

Naast deze motie over beter groen zullen we ook een motie indienen voor de zogenaamde valairbag voor senioren. Een nieuw hulpmiddel wat in 2018 in grotere aantallen op de markt komt en in eerste instantie gericht is op het voorkomen van letsel maar daarnaast dus ook nog een forse indirecte besparing op de medische kosten omdat er minder ernstige valpartijen zullen zijn en het aantal botbreuken flink zal verminderen. Juist nu ouderen steeds langer op zichzelf moeten of willen wonen is dit een voorbeeld van een hulpmiddel wat wij als gemeente aan kunnen bieden aan onze eigen ouderen en zieken.
(Motie 2 Val Airbag senioren)

Vanuit ouderen en zieken is het bruggetje naar onze volgende motie snel gemaakt : een motie voor vrijstelling van toerismebelasting voor gasten van stichting Avavieren en het vrijstellen van leges voor Westlandse goede doelen in het algemeen.

Net als iedereen die hier vandaag in de raadzaal zit zijn wij als LPF-Westland meer dan trots op alle vrijwilligersorganisaties die belangeloos geld inzamelen om goede doelen te faciliteren. Iedereen kent de voorbeelden, Team Westland, Samenloop voor Hoop, stichting Avavieren en ga zo maar door. Als raadsleden zijn we regelmatig aanwezig bij de diverse activiteiten die georganiseerd worden of maken zelfs deel uit van een team. Het zou dan ook mooi zijn om als gemeente Westland te laten zien en voelen dat wij die organisaties ook op politieke wijze omarmen. Het zou een mooi gebaar zijn wanneer we de gebruikers van Avavieren, aangepaste vakantiewoningen voor gezinnen waarvan één of meerdere kinderen een beperking hebben, vrijgesteld worden van toerismebelasting. De financiële gevolgen voor de gemeente zijn zeer klein maar het gebaar is des te groter en er zijn meerdere voorbeelden van gemeenten die op deze wijze aan soortgelijke stichtingen financieel  tegemoet komen. Dan hebben wij deze motie gecombineerd met het vrijstellen van leges wanneer het gaat om een goed doel waarbij het geld door de Westlandse samenleving is bijeengebracht. Het kan en mag niet zo zijn dat geld wat bedoeld is voor een goed doel deels naar de gemeente gaat omdat het desbetreffende doel gewoon wordt aangeslagen voor gemeentelijke leges.
(Motie 3 Vrijstellen leges lokale goede doelen)

Samen met GBW-Westland dienen wij vandaag ook een motie in om mogelijke overlast van statushouders te voorkomen. Wanneer een statushouder aan Westland wordt toegewezen krijgt die persoon of gezin een bedrag om de woning in te richten. Er zijn geen richtlijnen waar het geld aan mag worden uitgegeven en statushouders kunnen dan ook vrijelijk over dat bedrag beschikken. In meerdere situaties hebben wij nu al meegemaakt dat er forse geluidsoverlast is voor omwonenden omdat de statushouder vergeet de woning te voorzien van vloerbedekking en gordijnen waardoor een klankkast ontstaat die zijn weerga niet kent. Uit gesprekken met o.a. Vestia blijkt dat we dit probleem eenvoudig kunnen tackelen door een deel van het bedrag wat voor de statushouder is te besteden aan het woonklaar opleveren van zo’n woning.

Dus met geluiddempende vloerbedekking etc. De statushouder krijgt daardoor een betere startpositie ten opzichte van de direct omwonenden wat ook weer beter is voor de integratie en slagingskans van zo'n statushouder.

Voorzitter, ik kan vanaf deze plek wel weer gaan vertellen dat we het totaal niet eens zijn met het Europese en Nederlandse beleid inzake vluchtelingen maar hopen erop dat er na 21 maart een ander geluid van het college richting de regering zal klinken waarbij de belangen van Westland en haar inwoners voorop staan en men niet bang is om het huidige beleid aan de orde te stellen.

Voorzitter, om dat te bereiken hebben we in de laatste vier jaar paar keer een motie ingediend echter niet met het gewenste resultaat: geen beperking van de taakstelling! Andere moties hadden wel het gewenste resultaat. Zwembad de hoge bomen is gered en er komt zelfs nieuwbouw zoals het er nu uitziet. Erfpacht is inmiddels mogelijk in Westland. De motie van ons voor kluswoningen is door realisatie in de voormalige PWA-school in 's-Gravenzande tot uitwerking gekomen en dit concept kunnen we breder toepassen in Westland. Er zijn nog wat gebouwen zoals het voormalig gemeentehuis van Monster of een paar scholen die niet meer nodig zijn. Je behoudt dan karakteristieke panden en je houdt je eigen jongeren in het Westland. Kan het college aangeven welke gemeentelijke panden eventueel geschikt kunnen zijn voor het concept van kluswoningen?

Terug naar de begroting, verleden week zijn de antwoorden behandeld op de technische vragen van alle partijen en in het kort daar het volgende over.:

Voor wat betreft het masterplan scholenhuisvesting blijven wij van mening dat deze nu als feit in de raad komt en dat we als raad de bevoegdheid hierin moeten terughalen naar de raad. Bij de voorjaarsnota is al gevraagd naar de meningen van de andere fracties hierover maar we hebben toen geen antwoord gehad. Inmiddels zijn we vier maanden verder en zien we nu in Wateringen weer problemen ontstaan doordat er vijfhonderd woningen bijkomen maar geen scholen. Het college vergeet de strategische visie. Waar hebben we dat eerder gehoord... en daarom wat ons betreft de bevoegdheid terug naar de raad.

Dan de VPB-heffing; Wanneer een en ander meer duidelijk is inzake de mogelijke claim van de belastingdienst dan lijkt het ons een goed idee dit eerst in het ROF aan de orde stellen want wij zijn en blijven ervan overtuigd dat we door het maken van andere keuzes minder of geen VPB afdracht hoeven te betalen. Dan het accommodatiebeleid. Triest om te constateren dat daar wederom weinig tot niets gebeurt is de laatste vier jaar... Politiek onvermogen of een gebrek aan durf en visie?

Dan nog de € 100.000,- voor de opening van het World Horti Center. In de beantwoording die vorige week maandag behandeld werd was het nog een ton voor de opening echter in de dagen daarna bleek het opeens om € 20.000,- voor de opening te gaan en € 80.000,- voor positionering. Als gemeente Westland hebben we al flink geïnvesteerd en meegedacht bij de realisatie en daarnaast besteden we inmiddels ook al 1,5 miljoen euro per jaar aan externe positionering etc. Dus geacht college, wij doen al veel meer dan genoeg en daarom onze steun aan het amendement van GBW.

En nu we toch spreken over het World Horti Center, bij deze het verzoek aan het college en met name aan wethouder Meijer, om nadrukkelijk te bekijken wat de kansen en mogelijkheden zijn om de railverbinding van Wateringseveld door te trekken naar het World Horti Center. Daarmee verbeter je letterlijk de positionering en een stad als Westland, zoals onze nieuwe burgemeester het graag ziet, kan niet serieus genomen worden zonder bereikbaarheid via een railverbinding.

En dan de verfrissende injectie die ik aan het begin van mijn betoog al aanhaalde. De injectie is inmiddels gezet en de eerste prik deed behoorlijk veel pijn in het lichaam van de gemeente Westland. Het mag geen geheim zijn dat de tuindersdochter met een frisse blik zoals het AD afgelopen zaterdag onze nieuwe burgemeester omschreef in onze ogen dus die verfrissende injectie is.

Een lichaam wat ziek is zal zich na de injectie gaan herstellen. Dat herstel kan alleen gepaard gaan met het afscheiden van ziektekiemen uit het lichaam. Zonder dat proces geen genezing. Met het aan de kaak stellen van de onrechtmatige betaling aan de “kwekers in de kunst” is naar buiten toe duidelijk geworden dat het lichaam van de gemeente ziek is. En er is meer dan alleen deze onrechtmatige daad. En nee, niet alleen maar pijlen gericht op de vorige burgemeester, maar op het complete bestuur van deze gemeente. Er is te lang onder een stolp geleefd waarin men dacht alles te kunnen 'regelen'. Er was immers altijd rugdekking en het tafelkleed was groot genoeg om zaken onder te vegen. Nog een keer terug naar de “kwekers in de kunst”. De ene bestuurder doet een aantal toezeggingen, de ander geeft aan dat het eigenlijk niet kan of mag, de volgende vindt een manier om de toezegging weg te schrijven of te verstoppen in drie verschillende stukken en de beheerder van de gemeentelijke schatkist laat het gewoon in de begrotingsstukken plaatsen...!  Hoe kan het dat er debiteuren zijn die een schuld hebben bij de gemeente Westland van ruim een miljoen en waarop niet of nauwelijks inningsacties geweest zijn? Waarom wel bij kleine particulieren en bedrijven beslag leggen en bij de grote jongens een ander beleid voeren? Dat is willekeur oftewel vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek... een nieuwe functie verzinnen voor een bevriende ambtenaar? Dat valt in onze ogen ook onder deze benaming!

Waarom een medewerker van de gemeente die ziek is en inmiddels geen uitweg meer ziet allerlei toezeggingen doen maar die niet nakomen en vervolgens als een stuk vuil figuurlijk dumpen...? Ik zal de burgemeester binnenkort over deze zaken inlichten en doe vanaf deze plaats een oproep aan de ambtenaren van gemeente Westland om misstanden te melden bij onze burgemeester.

Een jaar of vier geleden schreef ik al eens over de angstcultuur binnen de gemeente Westland. Was niet was waar werd er gezegd...! De dop is uit de stolp. inmiddels een glazen stolp en die stolp gaat leeg lopen. De spaghettistructuur die de burgemeester ontwaard in deelnames in allerlei bestuurlijke clubjes, die spaghettistructuur is er ook in aan de gemeente gelieerde clubs. Kijk bij Vitis, bij Westland Marketing. Mensen zijn vaak terug te geleiden naar de gemeente of een politieke kleur. Daar moet een einde aan komen!

Ik roep vanaf 2011 al dat dit college zich in een te klein kringetje mensen en bedrijven begeeft. We hebben zelfs moties ingediend om andere bedrijven ook meer en gelijke kansen te geven. Daar wringt nog altijd de schoen. Waar we landelijk te maken hebben met het inmiddels beroemde partijkartel hebben we hier in het Westland te maken met een soort van 'bestuurderskartel' en dat moet doorbroken worden. De eerste injectie is gezet door onze burgemeester. De nieuwe griffier en straks de nieuwe secretaris zullen de patiënt helpen snel op te knappen en wij als gemeenteraad zullen die mensen daarin moeten ondersteunen. En nee, niet alles gaat mis, er gebeuren genoeg dingen die gewoon goed gaan maar het kan en moet veel beter!

Voorzitter, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De fractie van LPF-Westland houdt de vinger aan de pols en zien met geduld en vertrouwen het herstel tegemoet!

Tot zover in 1e termijn,

Dave  van der Meer

Fractievoorzitter LPF-Westland

De volgende moties zullen worden ingediend:

Motie 1 : Beter Groen

Motie 2 : Val Airbag senioren

Motie 3 : Vrijstellen leges lokale goede doelen

Motie 4: Agenderen ontwerpbestemmingsplannen