lekkende raadsleden inzake bestemmingsplan Honderdland Maasdijk

lekkende raadsleden inzake bestemmingsplan Honderdland Maasdijk

LPF Westland heeft met stijgende verbazing geconstateerd dat afgelopen week het Westland buitengewoon negatief op de kaart is gezet. Eerst door het amateuristisch inplannen van een extra raadsvergadering in het vakantiereces, daarna door het feit dat zaken die in beslotenheid zijn besproken en afgesproken door lekkende raadsleden zijn verspreid naar de media.
Aanleiding van de uitgeroepen extra raadsvergadering lag in het feit dat het huidige college in een behoorlijke fout van het bestemmingsplan “De Eilanden” binnen het plan Honderdland in Maasdijk was aangelopen. Door deze bestemmingsplanfout zou het namelijk mogelijk worden een mega-huisvesting te realiseren in Maasdijk, terwijl nu juist spreiding wensen en het liefst bij de Agrarische bedrijven zelf. Wat opviel is dat bij het organiseren van de raadsvergadering zelf, de burgemeester en de griffie zich niet aan de geldende verordeningen hebben gehouden. Wat ook opvalt is de passieve houding van de presidiumvoorzitter (nota bene lid van de fractie van Westland Verstandig) die na heeft gelaten het initiatief te nemen, desnoods in het weekend, om het presidium bijeen te roepen en dit in goede banen te leiden. De zwijgzaamheid vooraf door zowel Westland Verstandig als GBW valt daarbij ook op. Beide partijen gingen zonder de verdere inhoud te kennen die niemand van de raad had, wel vol op het orgel naar alle media op de dinsdag zelf. Grote woorden voorafgaand aan de raad wijzend naar het college, terwijl die alleen een verzoek had ingediend snel een fout te kunnen herstellen.

Gegevens op straat !

Uiteindelijk mochten de fracties zelf bepalen in het openbare deel van de raadsvergadering of de aangebrachte zaak door het college, belangrijk genoeg was om in beslotenheid voort te zetten. Op de PVDA na gingen alle fracties daarmee akkoord. Kennelijk was het onderwerp dus geen niemendalletje om even openbaar te doen en was duidelijk dat de maatschappelijke risico’s van de fout in het bestemmingsplan toch echt wel iets was om direct te herstellen. De raad besloot daar ook als zodanig over om deze fout, gemaakt in het vorige college in juni 2017, te herstellen. Daarbij werd afgesproken de gegevens van de beslotenheid onder geheimhouding te houden tot vrijdag 17 augustus 2018. Inmiddels is wel duidelijk waarom de informatie niet eerder werd gedeeld dan op dinsdag jl. Door gedoe omtrent publicatieregels, werd het besluit pas donderdag jl. van kracht en laat er nu net een bedrijf zijn die geheel toevallig op woensdagavond om 22.45 uur een aanvraag indiende. Ook publicaties in lokale media en in dagblad Trouw lieten zien dat er dus kennelijk volop gelekt is naar de pers en mogelijk zelfs direct naar het bedrijf die de aanvraag heeft gedaan.

Onderste steen boven

Onze fractie heeft inmiddels de complete aanvraag opgevraagd bij de ambtelijke organisatie om te bezien hoe het kan dat deze aanvraag vijf kwartier voor het verstrijken van de deadline alsnog werd ingediend. Verder gaan wij er vanuit dat burgemeester juridische stappen neemt en aangifte doet vanwege het lekken van gegevens over de besloten raadsvergadering. Hierin moet de onderste steen boven komen omdat wel duidelijk is dat voor een aantal raadsfracties het profileren boven de belangen van de gemeente gaat en zij daar niet schromen de regels van vertrouwelijkheid te schenden. Verder willen wij weten waarom de hele aanloop van deze kwestie zo knullig is verlopen en de burgemeester, griffier en presidiumvoorzitter niet de wegen hebben bewandeld die hadden moeten leiden naar een normale behandeling van deze kwestie. Want laat helder zijn dat de gemeenteraad zelf over zijn agenda en zijn handelen gaat. Het college heeft daar niet alleen geen zeggenschap over, maar is in dit hele circus van afgelopen week ook niet degene die dat heeft veroorzaakt. Dat is de raad inclusief GBW en Westland Verstandig dus zelf geweest. Wat het college wel heeft getracht is de blunder van het vorige college met lichtsnelheid te herstellen. Door het lekken naar de pers en de plotse aanvraag van woensdagavond, staat dat dus op losse schroeven. Je gaat je afvragen welke belangen er dan gediend zijn. Wij hopen dat de komende tijd bloot te kunnen leggen.

Risico’s

De nu ontvangen aanvraag zal onder de regels van het oude bestemmingsplan moeten worden getoetst. Mocht die aanvraag voldoen, dan moet de gemeente medewerking geven aan ontwikkeling. Dat kan in het ergste geval leiden tot gecentraliseerde huisvesting van duizenden arbeidsmigranten, waarbij wel duidelijk is dat dit voornamelijk Roemenen zullen zijn. De Maasdijkers zullen de politici die zich afgelopen dagen niet konden beheersen en hun mond vol hadden over burgerbelang en procedures, wel dankbaar zijn mocht dit uiteindelijk gerealiseerd worden. Wij vinden het een in en intrieste zaak waarbij de belangen van onze gemeente onnodig zijn geschaad.

Fractie LPF Westland