Nieuws

Home / Nieuws / Motie aanleg hoofdgasnet nieuwbouwwijken aangenomen door de raad

Motie aanleg hoofdgasnet nieuwbouwwijken aangenomen door de raad

In de raadsvergadering van 8 juli 2020 heeft LPF Westland een motie ingediend om bij de nieuwbouw in Westland de mogelijkheid te benutten de hoofdgasnetleidingen toch aan te leggen. Deze motie werd mede ondertekend door de collega’s van GBW en WV en is bij meerderheid aangenomen. In dezelfde raadsvergadering werd ook het gezamenlijk initiatief voor de keuzevrijheid voor het gebruik van aardgas, biogas of waterstof aangenomen door een meerderheid van de raad.

Motie aanleg hoofdnet aardgas bij nieuwbouw- en uitbreidingslocaties

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2020

Overwegende dat:

– Bij nieuwbouwplannen de hoofdinfrastructuur (riolering, elektriciteit maar voorheen ook gas, in één keer wordt aangelegd bij de bouwrijpfase;
– Nadat eenmaal de woonrijpfase is bereikt en bewoning een feit is, het veel moeite en geld kost de hoofdinfrastructuur weer uit te breiden;
– Het hoofdnet voor aardgas afgedopt kan worden aangelegd tot daadwerkelijk gebruik (voor zowel biogas als waterstofgas) benodigd is.

Constateerde dat:

– Inwoners die nieuwbouw willen realiseren soms vragen naar de mogelijkheid om aan te sluiten op het aardgasnetwerk;
– Initiatiefnemers aardgasaansluiting bij nieuwbouw willen kunnen toestaan vanwege de kansen en mogelijkheden voor biogas of waterstof als duurzame energie­bron.
– Hiervoor een gasaansluiting ook in de toekomst nodig blijft en er sprake kan zijn van een flexibele energie infrastructuur’.
– De overweging te bevorderen dat in de uitbreidingswijken van Westland een (extra) hoofd transportnetwerk voor aardgas (en in de toekomst bio- en waterstofgas) wordt aangelegd als reëel keuzealternatief voor de standaard warmtevoorziening in de betreffende wijk.

Verzoekt het college:

De mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van een ‘extra’ hoofd transportnetwerk voor gas in alle uitbreidingswijken van Westland
(als keuze ­alternatief voor de als standaard aangeboden warmtevoorziening in de betreffende wijk).

 

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van:

 

LPF Westland               GemeenteBelang Westland        Westland Verstandig

John Witkamp                       André vd Berg                               Peter Duijsens

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu