Rondvragen raad 26 mei 2020 inzake afwijzing vergunning strandpaviljoen Westbeach

Rondvragen raad 26 mei 2020 inzake afwijzing vergunning strandpaviljoen Westbeach

Op 21 mei 2019 is de motie over Westbeach nagenoeg unaniem aanvaard. Kort gezegd zou de gemeente medewerking verlenen tot het legaliseren van het tiende strandpaviljoen en zou WestbBeach zich in de tussentijd houden aan het vigerende bestemmingsplan en de vergunningen. Het duurt helaas- mede door een wethouders wissel - al enige tijd voordat het beleid over de strandpaviljoens tot stand komt. Nu is uit de besluitenlijst van week 20 gebleken dat de vergunning geweigerd is met een summiere toelichting. De raad moet het verder doen met de berichtgeving vanuit de media. Dit levert onduidelijkheid en verwarring op over de uitvoering van de motie.

Er is naar aanleiding van de weigering van de aanvraag geen memo en/of informatie naar de raad of commissieleden verstuurd over de weigering. Ook tijdens de commissievergaderingen is er vanuit het college geen (uitvoerige) toelichting c.q. mededeling geweest over de afwijzing van de vergunning en hoe de afwijzing moet worden bezien in het licht van de aangenomen motie. Er zijn door diverse fracties reeds rondvragen gesteld over deze kwestie. Enkele rondvragen die gesteld zijn, leven bij onze fractie ook. LPF Westland ziet graag dat de motie op korte termijn wordt uitgevoerd als de ondernemer zich aan de afspraken heeft gehouden. Daarnaast heeft onze fractie enkele aanvullende vragen.


Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Waarom is de raad niet pro-actief ingelicht met (bijvoorbeeld) een memo over de afwijzing van de vergunning, mede in het licht van de aangenomen motie en wat de stand van zaken is met betrekking tot strandpaviljoen Westbeach?

2. Gaat het college in vervolg beter (uitgebreider) vorm geven aan de actieve en passieve informatieplicht in zaken die in de besluitenlijst zijn opgenomen, waarin (onder meer) moties zijn aangenomen of kwesties die politiek gevoelig liggen?

3. Heeft Westbeach zich verder aan de afspraken gehouden?

4. a. Zo ja, kunt u aangeven waarom het dan nog niet gelukt is om tot legalisatie te komen?
    b. Zo niet, kunt u aangeven welke overtredingen er zijn geconstateerd en welke consequenties daaraan verbonden zijn en kunt u aangeven of dit voor het college invloed heeft voor de legalisatie?

    Namens de Fractie LPF Westland

    Roel Valstar