Verkiezingsprogramma

Afgelopen maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Boven ons verkiezingsprogramma stond: Pak je Westlandse stem terug! Daar hebben we bij LPF Westland een goede reden voor. We hebben de laatste bestuursperiode te veel en te vaak gezien dat bestuurders voor het gemak even vergeten zijn voor wie ze eigenlijk op die stoel zitten: voor jou, en voor nog ruim 100.000 Westlanders.

Samen willen we alle Westlanders weer hun stem teruggegeven. Hun invloed. Hun zeggenschap. Hun betrokkenheid. Zoals het hoort bij een openbaar bestuur. Transparant handelend, altijd aanspreekbaar. Een bestuur dat dichtbij de Westlander staat.

Zo zijn we zelf ook bij LPF Westland. Een partij met de daadkracht van het Westland. Een partij die de cultuur van het Westland ademt. Een partij die per vandaag alle achterkamertjes in de twee gemeentehuizen dichtgetimmerd wil hebben. 

De afgelopen verkiezingen hebben we dankzij u één zetel extra weten te bemachtigen en hebben wij maar liefst twee wethouders aan het College van B&W aan mogen leveren. LPF Westland gaat de komende vier jaar haar best doen om onderstaand verkiezingsprogramma te realiseren en het Westland transparanter te besturen.

Onderwerpen
 • Voorkeur voor christelijke, niet-economische vluchtelingen
 • Vluchtelingen krijgen tijdelijke status
 • Geen verplichte huisvesting statushouders
 • Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders
 • Geen islamitische basisschool
 • Meer huizen voor Westlandse jongeren
 • Ouderenwoningen dichtbij voorzieningen
 • tatushouders en Westlanders gelijk op de wachtlijst
 • Overlast direct aanpakken
 • Boa’s krijgen meer bevoegdheden
 • Lokale beveiligingsbedrijven inschakelen
 • Camerabeelden actief gebruiken bij misdrijven
 • Meer mogelijkheden voor Westlandse feestweken
 • Geen extra geluidsberperkingen
 • Geen extra regelgeving bij feestweken
 • Meer mensen met een beperking aan het werk
 • Wie kán werken, werkt ook
 • Goed Nederlands spreken is basisvoorwaarde
 • Herstructurering tuinbouw stimuleren
 • Geen oneigenlijk gebruik van tuinbouwgrond toestaan
 • Waterdicht systeem indicatiestelling
 • Steun voor ouderen-initiatieven
 • Mantelzorgers vaker ontlasten
 • Belevingsgerichte zorg realiseren
 • Kleinschalige zorgaanbieders faciliteren
 • Betere verbinding, vooral in kleine kernen
 • Onderzoek naar tram in Westland
 • Inzetten op vervoer op maat / plusbus
 • Sluitingstijden horeca aanpassen
 • Het wordt tijd voor meer jeugdwerk
 • Meer ontmoetingsplekken
 • Bus Route 25 komt terug
 • Betere kwaliteit van het groen
 • Onderhoud hiervan moet beter
 • Realistischer begroten in geld en tijd
 • Ontvangers van subsidies kritisch volgen
 • Stoppen met Westland Marketing
 • Proactief vergunningenbeleid bij mogelijke overlast
 • Beter overleg met bewoners in de planvorming
 • Openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk
 • Betere ontsluiting van Westland
 • Fietsers moeten veiliger van A naar B kunnen
 • Kernen goed bereikbaar
 • Meer inzetten op topsport
 • Nieuw combi-zwembad Hoge Bomen
 • Ondersteuning LHBTG+-beleid
 • 25% regeling voor verenigingen
 • Hart voor dierenwelzijn
 • Steun voor initiatieven zoals een noodopvang
 • Steun voor kinderboederijen
 • Geen windturbines in het Westland
 • Westlandse strand blijft familiestrand
 • Meer mogelijkheden voor recreatie
 • Bredeschoolconcept
 • Behouden van scholen in kleine kernen
 • Geen Islamitische basisschool
Kernen
 • LPF Westland wil meer openbare toiletten in winkelkernen, met name voor mindervaliden. Die motie hebben we al ingediend, dus waar is het wachten nog op?
 • Een belangrijk onderdeel van de Westlandse gemeenschap zijn de dorpsfeesten. Die blijven zoals ze zijn en worden niet langer meer door burgemeester en politie gekortwiekt.
 • Veiligheid wordt steeds belangrijker. Daarom is de gemeente er om initiatieven op het gebied van buurtpreventie te stimuleren.
 • We gaan werk maken van de herontwikkeling van het gebied-Verdilaan. Het nieuwe gemeentehuis staat er, maar wat doen we met de locatie van het oude? En met de Albert Heijn?
 • Er komt een Westlandse Bicyclette (een bewaakte fietsenstalling).
 • Het kruispunt Grote Achterweg/Zwartendijk is niet langer meer een knelpunt in het wegennet.
 • Op de locatie van de voormalige Dalton mavo aan de Hendrik van Naaldwijkstraat komen woningen.
 • We gaan voor een versnelde aanleg van de oostelijke randweg.
 • Er komen definitieve oplossingen voor een paar onveilige punten: de Sportlaan, kruisingen op de Veilingweg, de ontsluiting van sportaccommodaties, de kruising Burgemeester Van Doornlaan/Jochem van der Houtweg en de verkeerssituatie op en rond Leehove (aanleg van een rotonde).
 • De gemeente pakt de wateroverlast in de Oranjewijk met structurele maatregelen aan.


 • We houden continu in de gaten of inwoners geen overlast veroorzaken.
 • Het centrumplan ligt er al veel te lang. We gaan er vaart mee maken.
 • Een groot deel van de problemen in de kern ontstaat door de onevenredige woningverdeling: een hoop percentage sociale huurwoningen. Daarom gaan we het toewijzen van woningen beter monitoren, ook het oog op statushouders die we moeten huisvesten.

 • Het verkeer in het centrum moet beter doorstromen.
 • De verkeersveiligheid voor fietsers, met name schooljeugd, moet worden verbeterd.
 • We gaan voortvarend aan de slag met de herontwikkeling van de voormalige ‘tuin Van der Lely’.

 • Er komt geen asielzoekerscentrum in het ‘Polenhotel’.
 • De opening van een supermarkt is toegezegd, maar dan wel op korte termijn: inwoners hebben lang genoeg moeten wachten.
 • Om de leefbaarheid van Kwintsheul te bevorderen, gaan we haast maken met de bouw van woningen bij De Driesprong.
 • Er komt een betere aansluiting van de nieuwe woningen bij de Sonnehoeck naar het dorp met onder andere een veilig fietspad en een fietsbrug.
 • Er komt een degelijke – overzichtelijke – ontsluiting op de hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat met het oog op de nieuw te bouwen huizen aan de Driesprong.
 • De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein krijgt voorrang, met een snelle realisatie van de rondweg voor vrachtverkeer en een verbetering van het wegdek.
 • Met een versnelde ontsluiting van de Dijckerwaal komt er eindelijk een oplossing voor bedrijventerrein Teylingen en de bewoners van de nieuwe wijken.
 • Nu het nieuwe Stadshart bijna is afgerond, vraagt de verkeerssituatie in het centrum - met name rond het Marktplein - meer aandacht.
 • De Multimate-locatie wordt herontwikkeld.
 • Beginnende (jeugd)overlast wordt op tijd de kop ingedrukt.
 • We zoeken actief naar een alternatief voor de sloop van de gymzaal.
 • De brede buurtschool ‘Kameleon’ is van groot belang voor de leefbaarheid. Behoud van de brede school staat voorop.
 • Waar er een mogelijkheid is om woningen op de plek van verouderde glastuinbouw (mits die grond elders in de regio wordt gecompenseerd) te realiseren, grijpen we die kans aan.

 • We brengen de levendigheid terug in het winkelgebied.
 • Monster is niet langer meer een afvoerputje voor de Haagse woningmarkt, maar is van de eigen inwoners.
 • De Westlandse Zoom is er voor alle inwoners, dus komen er ook betaalbare koopwoningen.
 • Handhaving krijgt eerste prioriteit nu Monster de kern is met een hoog percentage statushouders en MOE-landers die nogal eens voor overlast zorgen.
 • De sociale cohesie die Ter Heijde vanouds kenmerkt, moet worden ondersteund. Daarom hebben Westlanders hier voorrang bij woningtoewijzing.
 • Parkeerruimte is in eerste instantie voor eigen bewoners. We pakken parkeerproblemen effectief aan.
 • Er komt definitief een goede invulling voor cultureel centrum De Leuningjes.
 • De centrumfunctie van Poeldijk versterken we met een stedenbouwkundige visie die realistisch en toekomstbestendig is.
 • Nieuwe wijken krijgen meer groen.
 • We maken een beter verkeerscirculatieplan om overlast door ongewenst vrachtverkeer te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten.
 • We gaan aan de slag in straten die vanwege achterstallig onderhoud nodig herbestraat of opnieuw verhard moeten worden.
 • Het ‘pootje van Bram’ om de ontsluiting te verbeteren, komt er op korte termijn.
 • Inwoners moeten ook via het openbaar vervoer makkelijk in en uit Maasdijk kunnen komen.
 • Met fietshekken gaan we de veiligheid voor fietsers uit het ‘Maastunneltje’ verbeteren.
 • Het Oranjeplein gaan we herinrichten.
 • Er moet meer aandacht zijn voor het instandhouden en versterken van de saamhorigheid in het dorp.